Bài Viết Gần Đây

Còn ai học ở trung tâm dạy nghề?

Có chức năng tổ chức dạy nghề và bồi dưỡng nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động, góp phần giải quyết việc làm ở địa phương nhưng đến nay đa số các trung tâm dạy nghề đang hoạt động lay lắt vì không mấy người học.  Giáo dục …

Read More »